Multikuturalizm üzrə təhsil layhəsi. Образовательный проект по мультикультурализму. Education project on multiculturalism.