By E. Sardarov , G. Suleymanova, K. Veliyeva «Blood of soil”