«Yaşıl qələm» Maarifçilik PR Şəbəkəsi ilə Ünsiyyət bacarıqlarımızı inkişaf etdirək — Mədəniyyətli ünsiyyətimizlə uğur qazanaq!

 

E.Sərdarov. Bəbirlə fəlsəfəyə doğru

Əgər sağlam olsa o hava əlbət,

Dəydiyi o şeyə verməz xəsarət.

Yox, əgər olarsa havada zəhər,

Dəydiyi o şeyi yəqin məhv edər.

 

(Nizami Gəncəvi)

Dahi Nizaminin sözlərindən də aydın olur ki sağlam iqlim sağlam təbıət, sağlam insan deməkdir. Havanın, iqlimin insana davamlı və faydalı xidmət etməsi üçün insanlar atmosferi çirklənmədən qorumalıdırlar, ekoloji sistemin harmonik və davamlı inkişafına təkan verməlidirlər.  Texniki elmlər doktoru, professor Fəqan Əliyevin fikrincə, atmosferin zəhərli qazlarla çirklənməsinin güclənməsi parnik effektinin yaranmasına, Yer kürəsində antropogen mənşəli qlobal iqlim dəyişmələrinə səbəb olur.

далее »

GreenPen.az-PR Məktəb: PR nədir?

İctmaiyyətlə əlaqələr və ya PR, piar (ing. PR – public relations) — insanın, şirkətin, ictimai hərəkatın, partiyanın, qeyri hökumət təşkilatının və s. ictimai informasiyanın verilməsi və onunla əməkdaşlığa əsaslanan irəliyə hərəkəti üzrə kompleks tədbirlər. Biznesdə ictimaiyyətlə əlaqələr – marketinq kommunikasiyalarının növlərindən biridir. İctimaiyyətlə əlaqələr BTL-tədbirlərin tərkib hissəsidir. PR anlayışı təbliğat və reklam terminləri ilə sıx əlaqədardır. (Vikipediya. Açıq ensiklopediya)

Сеййид Хусейн Наср. Философы ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухраварди, Ибн Араби

Книга известного современного мусульманского философа С. Х. Насра посвящена трем крупнейшим фигурам в истории исламской мысли – Ибн Сине (Авиценне), ас-Сухраварди и Ибн Араби. Автор обращается к творчеству этих выдающихся мыслителей, чтобы раскрыть основные положения фальсафы, ишракизма и суфизма – влиятельных направлений арабо-мусульманской философии эпохи классического ислама. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей интеллектуальной мысли исламского мира.

далее »

III Международный гуманитарный форум, 31 октября – 1 ноября 2013 г., Баку

31 октября – 1 ноября 2013 г. в Баку состоялся III Бакинский международный гуманитарный форум. Среди участников форума были сотрудники Института философии РАН: д.ф.н. Н.В. Мотрошилова, д.ф.н. В.Г. Федотова, к.ф.н. М.А. Солопова, а также почетный член ИФ проф. М.Ф. Быкова (США). В церемонии открытия форума, состоявшейся в Центре Гейдара Алиева, принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Делегацию России возглавил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой. В работе форума приняли участие гости из более, чем ста стран мира, общее количество участников превысило 1000 человек.

далее »

Политико-философский ежегодник. Вып. 6 [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. И.И. Мюрберг.

Шестой выпуск Политико-философского ежегодника полностью посвящен теме современной революции. Составители выпуска стремились отразить в выборе представленных материалов все богатство предметно-методологических подходов, сложившихся за период, начало которому положила эпоха Великой Французской революции. Задача осуществления понятийно когерентного анализа концепта «революция» реализуется в данном выпуске при помощи связующих (а) понятий (идентичность, нигилизм, гуманизм), (б) методологий (эпистемологический анализ, марксистский критицизм) и (в) тем (русская революция, консерватизм как часть революционной идеологии). Также представлены работы классиков (Дж.-С.Милль, Л.Штраус), впервые опубликованные а в русском переводе

 

Region müəllimlərinin elmi-texniki bilikləri artırılır

Kompüter kurslarının ilk mərhələsi bu dəfə Ağstafada keçiriləcək

Dövlət başçısı tərəfindən cari ilin İKT ili elan olunması ilə əlaqədar təsdiq olunmuş tədbirlər planına müvafiq olaraq Azərbaycanda məqsədyönlü işlər görülür. Ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin formalaşması və biliklər iqtisadiyyatının bərqərar olmasına elmi dəstək verən AMEA-nın müvafiq qurumları tərəfindən də məqsədyönlü layihələr həyata keçirilir.

далее »

AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu “GMO və ərzaq təhlükəsizliyi” kitabı nəşr etdirmişdir

Kitabda müasir dövr üçün aktual və əhəmiyyətli olan bir sıra mövzularda elmi məqalələr toplanmışdır. Nəşrdə yer almış “Milli genofondumuz təhlükə altındadır”, “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun MDB ölkələrinin analoji qanunları ilə müqayisəli təhlili”, “Genetik modifikasiya edilmiş orqanizmlər (GMO) və onların məhsullarının təhlükəliliyi”, “Genetika: bəşərin xilası, yoxsa bəla” və digər yazılarda həyat üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir çox məsələlər mütəxəssislər tərəfindən araşdırılır.

далее »

Studies in Philosophy and Education Description

Studies in Philosophy and Education is an international peer-reviewed journal that focuses on philosophical, theoretical, normative and conceptual problems and issues in educational research, policy and practice. Without adopting any one philosophical or theoretical school or cultural tradition, the journal promotes exchange and collaboration among philosophers, philosophers of education, educational and social science researchers, and educational policy makers throughout the world. Coverage ranges widely from important methodological issues in educational research as shaped by the philosophy of science to educational policy problems as shaped by moral and social and political philosophy and educational theory.

далее »

20 новых биосферных заповедников включены в программу «Человек и биосфера» (МАБ)

Международный координационный совет программы «Человек и биосфера» (МАБ) ЮНЕСКО, заседания которого проходят с 9 по 13 июля в Париже, включил во Всемирную сеть биосферных заповедников новые объекты. Теперь Сеть насчитывает 598 объектов в 117 странах. Объекты таких стран, как Гаити, Казахстан, Сан-Томе и Принсипи, были добавлены в этом году в Сеть впервые.

далее »

ЮНЕСКО поздравляет с 4-тысячелетием Гянджи

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова направила письмо Международному центру Низами Гянджеви по случаю 4-тысячелетнего юбилея древнего азербайджанского города Гянджа. Сообщение об этом распространено пресс-службой Центра.

далее »