«Yaşıl qələm» Maarifçilik PR Şəbəkəsi ilə Ünsiyyət bacarıqlarımızı inkişaf etdirək — Mədəniyyətli ünsiyyətimizlə uğur qazanaq!

 

Economics of Education for Policymakers, Part II. Dates: January 20, 2014 — February 28, 2014

This course follows up on Part I of this series and helps education professionals make better use of economic tools when making complex decisions to improve the quality, efficiency, equity and sustainability of education systems. 

далее »

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu beşinci qrant müsabiqəsini elan edir.Yekun tarix -10 fevral 2014-cü il, saat 18:00

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu (bundan sonra “Fond” adlanacaq) gənclər təşkilatlarını və 14-29 yaş həddində olan fiziki şəxsləri beşinci qrant müsabiqəsində iştirak etmək üçün layihə təkliflərini təqdim etməyə dəvət edir.

далее »

Azərbaycanlıların Milli həmrəylik gününə həsr edilmiş “Vətəni və Təbiəti qoruyaq” adlı təhsil proqramı məktəblilər arasında keçirilmişdir

Proqramım məqsədi məktəb jurnalistikası üzrə təlimlərin və müsabiqənin keçirilməsi vasitəsilə məktəblilərin yaradıcılığa marağların artırılması, onlara vətənə, təbiətə məhəbbət və milli həmrəylik kimi hisləri və ideayaları aşılamaq idi.

далее »

EkoMedia turlar və məktəb təlimləri. Экомедиа туры и школьные тренинги. Ecomedia tours and schools trainings

Multikuturalizm üzrə təhsil layhəsi. Образовательный проект по мультикультурализму. Education project on multiculturalism.

WWF — Azərbaycan-ın meşə ekosistemlərinə aid media turu. Azərbaijan.Ağsu. Медиа тур WWF — Азербайджан по экосистемам лесов. Aзербайджан. Агсу.Media tour WWF — Azerbaijan on forest`s ecosystems. Azerbaijan. Agsu

Təlimlər. Fərdi iş. Tренинги. Индивидуальная работа. Trainings. İndividual work

İdarəetmə üzrə Təlim kursları. Обучающие курсы по Управлению. Training cources on management

«Yaşıl qələm» — Azərbaycan.»Зeленое перо» — Азербайджан.»Green Pen»- Azerbaijan. Məktəb Ekoloji turizmi. Школьный Экотуризм. School Ecotourizm

Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Вып. 6 [Текст] / Рос. акад. наук, Инcтитут философии ; Отв. ред. Ф.Г. Майленова

Шестой ежегодный выпуск сборника посвящен анализу актуальных аспектов истории и методологии гуманитарной экспертизы, также большое внимание уделяется проблемам биоэтики и виртуалистики. Этические вопросы, возникающие в пространстве применения био- и психотехнологий – традиционно в центре внимания авторов сборника. Особое внимание авторы уделяют проблемам соотношения рационального и иррационального в различных аспектах человеческой жизни: телесности, социуме, властных структурах, обучении, творчестве. Комплексный подход к изучению проблем человека находит свое воплощение также в материалах, посвященных модификации человеческой природы.